Russian Blue Klubben

Danmark

 

 

Vedtægter for Russian Blue Klubben

 

§ 1:

Klubbens formål

Klubben har til formål at udbrede kendskabet til Russian Blue racen samt informere medlemmerne om udviklingen i den del af katteverdenen, der har med Russian Blue at gøre. Klubben har endvidere til formål at samle alle, som er interesserede i Russian Blue racen, som medlemmer i klubben.

§ 2:

Medlemmer

Stk. 1. Alle kan optages som medlemmer af klubben. Enten som alm. medlemskab eller som husstandsmedlemsskab.
Stk. 2. Medlemmer kan ekskluderes, hvis de optræder skadeligt for klubben, er i restance til klubben, ikke overholder Felis Danicas regler, og/eller overtræder
almindelige etiske regler for dyrehold. Bestyrelsen foretager normalt eksklusionen, som prøves ved en efterfølgende generalforsamling, som ved almindeligt stemmeflertal træffer afgørelse herom. Ekskluderede medlemmer kan
kun genoptages som medlemmer af klubben efter godkendelse af generalforsamlingen.

§ 3:

Bestyrelse

Stk. 1. Bestyrelsen består af
5 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Der vælges 3 medlemmer i de lige år og 2 medlemmer i de ulige år. Formanden vælges direkte i ulige år, og kassereren vælges
direkte i lige år. Den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, dog senest en måned herefter. Suppleanter og revisor vælges for et år ad gangen.
Stk. 2. Bestyrelsen træffer hvert år beslutning om omfanget af klubannoncer i klubblade, udstillingskataloger m.v. Bestyrelsen orienterer om det vedtagne på førstkommende generalforsamling.
Stk. 3. Bestyrelsen tilstræber mindst en gang årligt at afholde et medlemsmøde f.eks. i efterårsperioden. Bestyrelsen bør tilstræbe mindst en gang årligt at leje en info-stand på en international udstilling.
Stk. 4. For at bestyrelsen skal være beslutningsdygtig kræves det, at den består af som minimum: Formand
eller næstformand + 2 menige bestyrelsesmedlemmer. Udtræder 3 medlemmer af bestyrelsen inden for en periode, kan et medlem af klubben kræve en
ekstraordinær generalforsamling inden for 2 måneder.
Stk. 5. Valgbare til bestyrelsen i Russian Blue Klubben er alle medlemmer, dog undtaget bestyrelsesmedlemmer i andre Russian blue specialklubber/-interessegrupper.

§ 4:

Generalforsamling

Stk. 1. Der afholdes en årlig generalforsamling i 1. kvartal, hvortil der udsendes skriftlig dagsorden mindst
6 uger før indeholdende minimum følgende punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Budget
  8. Valg af bestyrelse og suppleanter
  9. Valg af revisor og revisor suppleant
  10. Eventuelt

Forslag,
der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før denne. Indkomne forslag og årets regnskab udsendes til medlemmer via mail og offentliggøres på hjemmesiden senest 8 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter 2/3 af bestyrelsen eller 1/2 af foreningens medlemmer skriftligt kræver dette. Afstemninger afgøres ved simpelt flertal, dog undtaget lovændringer, hvortil der kræves, at 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget. Ved stemmelighed foretages ny afstemning, ved fortsat
stemmelighed bortfalder forslaget. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt blot 1 tilstedeværende medlem kræver dette. Fuldmagter registreres ved indgangen og afleveres til dirigenten efter valget af denne. Hvert medlem kan højst medbringe fuldmagter for 2 medlemmer. Fuldmagter gælder ikke ved afstemning af ikke fremsendte ændringsforslag. Stemmeret er betinget af, at det årlige kontingent er indbetalt mindst 4 uger før generalforsamlingen, og
kvittering skal kunne fremvises på forlangende. Stemmeret er betinget af, at man har været medlem af klubben i minimum 3 måneder inden generalforsamlingens afholdelse. For betalende medlemmer regnes indmeldelsen fra girokortets betalingsdato, for nye killingekøbere fra datoen for killingens overtagelse.

Stk. 2. Bestyrelsen nedsætter en redaktion bestående af min. 2 personer, hvoraf den ene skal være medlem af bestyrelsen. Klubbens formand er
ansvarshavende redaktør, men behøver ikke være medlem af redaktionen.
Stk. 3. Generalforsamlingen
afholdes hvor bestyrelsen findes det mest fornuftigt.

§ 5:

Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Kassereren fører det daglige regnskab samt udfærdiger årsregnskab. Regnskabet revideres af foreningens revisor, der vælges på generalforsamlingen.

§ 6:

Referater

På hver generalforsamling tages referat, som skal godkendes af formand samt dirigent senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse. Referaterne samles i en protokol, som fremlægges på næste års generalforsamling. Der tages referat ved hvert bestyrelsesmøde, som godkendes af bestyrelsen på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Referater fra bestyrelsesmøder offentliggøres løbende i RusserBladet, nyhedsbrev eller hjemmesiden. senest den 30. juni. Referater fra bestyrelsesmøder offentliggøres løbende i klubbladet.

§ 7:

Kontingent 

Kontingentet for det årlige medlemskab, der følger regnskabsåret, fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet betales forud. For medlemmer bosat uden for Danmarks grænser, bliver det fastsatte kontingentet tillagt Kr. 30 pr. år til dækning af ekstra porto

§ 8:

Medlemsblad

Klubben udsender medlemsblad mindst 3 gange årligt

§ 9:

Killingeafgift

For hver killing, der er i live efter 12 uger, betales et gebyr, der fastsættes på den årlige generalforsamling. Killingeafgiften betales af opdrætter, uanset om
killingesalget er formidlet via klubben. Ønsker vores udenlandske medlemmer deres kuld på killingelisten, betales ligeledes for hele kuldet. Opdrætter er pligtig at informere klubben om killingekøberes navn og adresse. Killingeafgift betales for alle killinger i kuldet. Beløbet indbetales til kassereren, når killinger er 12 uger. Hvis et medlem ikke overholder reglerne anført i §9 vil
dette efter 2 rykkerskrivelser, hvoraf den sidste fremsendes enten med rekommanderet post eller mod afleveringsattest, medføre en automatisk eksklusion af klubben jvf. §2, stk. 2.

§ 10:

Disposition

Kassereren alene, eller 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, kan disponere over foreningens konti.

§ 11:

Opløsning

Foreningens opløsning kræver, at forslag om opløsningvedtages på den ordinære generalforsamling med mindst 2/3 stemmeflertal og derefter vedtages på en efterfølgendeekstraordinær generalforsamling, ligeledes med 2/3stemmeflertal. Den ekstraordinære generalforsamling skalafholdes senest 2 måneder efter, at forslaget omopløsning er vedtaget på den ordinære generalforsamling. Itilfælde af opløsning skal foreningens midler gives tilkatteformål, som bestemmes af den ekstraordinæregeneralforsamling.

Vedtaget, den 14. marts 2015