Russian Blue Klubben

Danmark

 

 

Vedtægter for Russian Blue Klubben

 

§ 1:

Klubbens formål

Klubben har til formål at udbrede kendskabet til Russian Blue racen samt   informere medlemmerne om udviklingen i den del af katteverdenen, der har med   Russian Blue at gøre. Klubben har endvidere til formål at samle alle, som er   interesserede i Russian Blue racen, som medlemmer i klubben.

§ 2:

Medlemmer

Stk. 1. Alle kan optages som medlemmer af klubben. Medlemmer bosat uden   for Danmarks grænser kan dog ikke få killinger optaget på klubbens   killingeliste.Stk. 2. Medlemmer kan ekskluderes, hvis de optræder skadeligt for   klubben, er i restance til klubben, ikke overholder Felis Danicas regler,   og/eller overtræder almindelige etiske regler for dyrehold. Bestyrelsen   foretager normalt eksklusionen, som prøves ved en efterfølgende   generalforsamling, som ved almindeligt stemmeflertal træffer afgørelse herom.   Ekskluderede medlemmer kan kun genoptages som medlemmer af klubben efter   godkendelse af generalforsamlingen.

§ 3:

Bestyrelse

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen   vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Der vælges 3   medlemmer i de lige år og 2 medlemmer i de ulige år. Formanden vælges direkte   i ulige år, og kassereren vælges direkte i lige år. Den øvrige bestyrelse   konstituerer sig selv umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, dog   senest en måned herefter. Suppleanter og revisor vælges for et år ad gangen.Stk. 2. Bestyrelsen træffer hvert år beslutning om omfanget af   klubannoncer i telefonbøger, klubblade, udstillingskataloger m.v. Bestyrelsen   orienterer om det vedtagne på førstkommende generalforsamling.Stk. 3. Bestyrelsen tilstræber mindst en gang årligt at afholde et   medlemsmøde f.eks. i efterårsperioden. Bestyrelsen bør tilstræbe mindst en   gang årligt at leje en info-stand på en international udstilling.Stk. 4. For at bestyrelsen skal være beslutningsdygtig kræves det, at den   består af som minimum: Formand eller næstformand + 2 menige   bestyrelsesmedlemmer. Udtræder 3 medlemmer af bestyrelsen inden for en   periode, kan et medlem af klubben kræve en ekstraordinær generalforsamling   inden for 2 måneder.Stk. 5. Valgbare til bestyrelsen i Russian Blue Klubben er alle   medlemmer, dog undtaget bestyrelsesmedlemmer i andre russian blue   specialklubber/-interessegrupper.
§ 4: Generalforsamling Stk. 1. Der afholdes en årlig generalforsamling i 1. kvartal, hvortil der   udsendes skriftlig dagsorden mindst 6 uger før indeholdende minimum følgende   punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Budget
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Indkomne forslag
  8. Valg af bestyrelse og suppleanter
  9. Valg af revisor og revisor suppleant
  10. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være   bestyrelsen i hænde senest 4 uger før denne. Indkomne forslag og årets   regnskab skal udsendes til samtlige medlemmer senest 8 dage før   generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1   måned efter 2/3 af bestyrelsen eller 1/2 af foreningens medlemmer skriftligt   kræver dette. Afstemninger afgøres ved simpelt flertal, dog undtaget   lovændringer, hvortil der kræves, at 2/3 af de afgivne stemmer er for   forslaget. Ved stemmelighed foretages ny afstemning, ved fortsat stemmelighed   bortfalder forslaget. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt blot 1   tilstedeværende medlem kræver dette. Fuldmagter registreres ved indgangen og   afleveres til dirigenten efter valget af denne. Hvert medlem kan højst   medbringe fuldmagter for 2 medlemmer. Fuldmagter gælder ikke ved afstemning   af ikke fremsendte ændringsforslag. Stemmeret er betinget af, at det årlige   kontingent er indbetalt er indbetalt mindst 4 uger før generalforsamlingen,   og kvittering skal kunne fremvises på forlangende. Stemmeret er betinget af,   at man har været medlem af klubben i minimum 3 måneder inden   generalforsamlingens afholdelse. For betalende medlemmer regnes indmeldelsen   fra girokortets betalingsdato, for nye killingekøbere fra datoen for   killingens overtagelse.Stk. 2. Bestyelsen nedsættes en redaktion bestående af min. 3 personer,   hvoraf den ene skal være medlem af bestyrelsen. Klubbens formand er   ansvarshavende redaktør, men behøver ikke være medlem af redaktionen.Stk. 3  Generalforsamlingen afholdes skiftevis   øst og vest for Storebælt. Vest for Storebælt i lige år

§ 5:

Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Kassereren fører det daglige   regnskab samt udfærdiger årsregnskab. Regnskabet revideres af foreningens   revisor, der vælges på generalforsamlingen.

§ 6:

Referater

På hver generalforsamling tages referat, som skal godkendes af formand   samt dirigent senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse. Referaterne   samles i en protokol, som fremlægges på næste års generalforsamling. Der   tages referat ved hvert bestyrelsesmøde, som godkendes af bestyrelsen på det   efterfølgende bestyrelsesmøde. Referat fra generalforsamlingen offentliggøres   i førstkommende klubblad eller nyhedsbrev senest den 30. juni. Referater fra   bestyrelsesmøder offentliggøres løbende i klubbladet.

§ 7:

Kontingent 

Kontingentet for det årlige medlemskab, der følger regnskabsåret,   fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet betales forud. For medlemmer   bosat uden for Danmarks grænser, bliver det fastsatte kontingentet tillagt   Kr. 25 pr. år til dækning af ekstra porto

§ 8:

Medlemsblad

Klubben udsender medlemsblad mindst 2 gange årligt.

§ 9:

Killingeafgift

For hver killing, der er i live efter 12 uger, betales et gebyr, der   fastsættes på den årlige generalforsamling. Killingeafgiften betales af   opdrætter, uanset om killingesalget er formidlet via klubben. Killingeafgift   betales kun af opdrættere bosat i Danmark. Opdrætter er pligtig at informere   klubben om killingekøberes navn og adresse. For killinger, der foræres væk,   beholdes eller tages i bytte f.eks. som erstatning for parringsgebyr betales   sædvanlig killingeafgift. Beløbet indbetales til kassereren, når killingerne er 12 uger.Hvis et medlem ikke overholder reglerne anført i §9 vil dette efter 2   rykkerskrivelser, hvoraf den sidste fremsendes enten med rekommanderet post   eller mod afleveringsattest, medføre en automatisk eksklusion af klubben jvf.   §2, stk. 2.

§ 10:

Disposition

Kassereren alene, eller 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, kan   disponere over foreningens konti.

§ 11:

Opløsning

Foreningens opløsning kræver, at forslag om opløsning vedtages på den   ordinære generalforsamling med mindst 2/3 stemmeflertal og derefter vedtages   på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, ligeledes med 2/3   stemmeflertal. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 2   måneder efter, at forslaget om opløsning er vedtaget på den ordinære   generalforsamling. I tilfælde af opløsning skal foreningens midler gives til   katteformål, som bestemmes af den ekstraordinære generalforsamling.

Vedtaget, den 3. marts 2012